Skapad den 2022.01.06
Uppdaterad den 2022.01.06

Vilken är den primära skillnaden mellan företagslån kontra företagskredit?

För att du ska förstå det hela på en djupare nivå så måste du först göra dig införstådd med det faktum att lån och kredit är i själva verket två olika typer av finansiella tillgångar som en verksamhet kan nyttja på otaliga sätt. Även om det finns likheter hos båda så skiljer de sig åt, något som vi ska förklara med nedanstående diskussion.

Företagslån 

Om vi inleder med företagslån så ansöker du om det hos ett kreditinstitut, där det påförs räntor samt tillhörande avgifter. Företagslånet är även begränsat i form av tid, något som innebär att det måste återbetalas inom den tidsperiod som definierats. Lånet i fråga sätts in på bankkontot i form av en klumpsumma där räntan appliceras omgående. 

Företagskredit 

Företagskrediter å andra sidan innebär att din verksamhet får en viss summa som du kan välja att nyttja vid behov. Du behöver därför inte nyttja hela lånebeloppet utan kan använda det när du anser det vara nödvändigt. Du blir endast påförd kostnader för den kredit för företag som du nyttjar. Det hela kommer även med en årsavgift, samtidigt som du inte behöver förhålla dig till ett förfallodatum. Vänligen notera även att ränta på företagskredit påförs endast för den utnyttjade krediten. 

 

Vilken ska du välja? 

Den typ av kredit som du ska välja beror främst på dina nuvarande behov. Om du har behov av större likvida medel per omgående, då är valet givet att du ska ansöka om en traditionell företagskredit. Å andra sidan, behöver du bara en mindre kredit då och då för att täcka upp för oförutsedda utgifter, så är checkkredit för företag ditt bästa val. 

En annan aspekt värd att nämna i sammanhanget är att i många fall så kan både en företagskredit och företagslån nyttjas samtidigt. Krediten kan användas löpande för att täcka upp för mindre utgifter, samtidigt som lånet kan nyttjas till att bekosta investeringar och andra delar av verksamheten som kräver betydligt högre belopp. 

 

Hur står sig en företagskredit kontra crowdfunding? 

Du har redan gjort dig införstådd med vad en företagskredit är samt hur den är tänkt att användas. I detta kapitel så kommer vi att fokusera på att kartlägga hur en företagskredit står sig gentemot crowdfunding för att du lättare ska förstå vilken av dessa som lämpar sig bäst för just din verksamhet. 

Om du inte är bekant med gräsrotsfinansiering (crowdfunding) så ter det sig i form av att man tar in kapital från andra, vilka i själva verket köper in sig i bolaget, innan man påbörjar produktionen av en viss vara. 

De medel som investeras är tänkta att ge resultat i form av monetära medel, men kan även återspegla sig i form av att man marknadsför den produkt som riskkapitalisten önskar få in på marknaden. 

I jämförelse med företagskredit så kommer du inte bli påförd några avgifter eller kostnader för kapitalet. Å andra sidan så kommer du att få rätta dig efter de krav som finansiären satt upp, vad än dessa må vara. 

Ska man vara konkret så kommer en företagskredit att kosta dig mer, men du har betydligt friare tyglar i jämförelse med gräsrotsfinansiering, där du måste driva verksamheten på det sättet som angetts när du valde att ta in kapitalet. 

 

Företagskredit kontra factoring 

Om du inte är bekant med begreppet "factoring" så innebär det "fakturakredit", något som i praktiken innebär att du antingen säljer eller belånar en eller flera av dina fordringar. Med andra ord så säljer du av dina fakturor till en eller flera factoringtjänster där du får ut en betydligt mindre summa än vad fakturan utfärdades på initialt. 

Factoring är en ganska vanlig företeelse inom ett flertal branscher och dominerar framförallt i de branscher som erbjuder långa kredittider. Detta är dock inte allt, utan inom branschens så existerar vanligtvis tre olika typer av factoring, som du behöver förhålla dig till: 

 • Factoring utan regress - Innebär att det bolag som köper fakturan tar över risken för att den som fakturan skickats till ej betalar in fakturan. 
   
 • Factoring med regress- Innebär att de fakturor som ej betalats in inom utsatt tid skickas tillbaka till bolaget i fråga. 
   
 • Fakturabelåning - Innebär att bolaget tecknar utvalda fakturor hos bolaget som tillhandahåller factoringtjänster, där belåningen ligger på 7 0% - 90 %. 

I jämförelse med företagskredit så innebär det vilken typ av factoring som du kommer att välja. Om verksamheten har ont om likvida medel, samtidigt som fordringarna är sena, så kan factoring lämpa sig som ett passande val i jämförelse med en företagskredit. 

 

Vilken finansiering ska du välja egentligen? 

För att göra det enklare för dig att fatta ett objektivt och rationellt beslut kring den låneform som du ska satsa på, så kommer vi nedan att kortfattat redogöra för varje finansieringsform: 

 

 • Företagskredit - Ideal när du önskar nyttja en del av lånet till att stärka likviditeten hos verksamheten i fråga. Kan användas för att exempelvis anställa personal under en kortare period när/om projektet i fråga kräver det. 
 •  
 • Företagslån - Lämpar sig bäst när du önskar få en klumpsumma insatt på företagskontot som du sedan disponerar över som du önskar. Det hela kan nyttjas till att bekosta en ny maskinpark, bekosta uppgraderingar av verkstäder, täcka upp för fordringar och dylikt. 
   
 • Crowdfunding - När det kommer till gräsrotsfinansiering (eng. crowdfunding) så är det bäst i de situationer då du upplever att de likvida medel som tillhandahålls kan nyttjas utan att du för den delen behöver rätta dig helt efter finansiärens riktlinjer. 
   
 • Factoring - Lämpar sig när du önskar sälja av en eller flera fakturor för att på så sätt kunna betala dina egna fordringar, alternativ investera i en nyare maskindelar, betala bonus till anställda etc. 

 

Vid det här laget så bör du ha en bra bild över vilken av ovanstående finansieringsformer som lämpar sig bäst för din verksamhet. Det är även viktigt att understryka det faktum att många verksamheter tenderer att kombinera en eller flera av ovanstående för att få det hela att rulla. 

När det kommer till kritan så är det egentligen endast du själv som kan besvara huruvida du behöver ha tillgång till endast en företagskredit eller om du anser att det behövs kompletteras med ett företagslån, factoring, gräsrotsfinansiering etc. 

 

Hur kan jag utvärdera vilken typ av finansiering som lämpar sig bäst för min verksamhet?

Denna fråga är något som endast du själv kan svara på. Du behöver själv utvärdera vilka behov din verksamhet har för att sedan enklare kunna fatta ett rättmätig och rationellt beslut kring finansiering.  

Hur skiljer sig en företagskredit från andra typer av finansieringar?

Rent konkret, om du har behov av mindre summor av likvida medel ofta, så bör du välja företagskredit. Har du behov av högre likvida medel, så är ett företagslån att föredra. Dock så kan båda dessa kombineras, precis som vi redan kartlagt tidigare, beroende på kraven hos verksamheten i fråga. 

Ska jag välja factoring eller gräsrotsfinansiering?

Factoring kan även fungera både vid behov av mindre och högre likvida medel. Gräsrotsfinansiering bör tillämpas endast om du klarar av att rätta dig efter riskkapitalistens krav. 

Vilka är grundkraven för att få igenom en svensk företagskredit?

Grundkraven för att få igenom en svensk företagskredit är ofta att bolaget måste finnas baserat i Sverige, samtidigt som en firmatecknare eller någon med en hög befattning, så som VD eller dylikt tecknar krediten.