Skapad den 2022.01.06
Uppdaterad den 2023.09.20

Vad är en affärskredit för något?

En affärskredit är i själva verket en form av lån som används för att finansiera en verksamhet. Rent generellt så anser kreditgivare att mindre, men också medelstora bolag, löper statistiskt sett en högre risk att gå i konkurs än större verksamheter. 

Små- och medelstora bolag har därför en tendens att fokusera på att finansiera en större del av de tillgångar som man förfogar över med hjälp av kortfristiga skulder där framförallt affärskrediter eller leverantörsskulder även benämns i sammanhanget.

 

Hur får man en affärskredit beviljad egentligen? 

De krav som ställs när det kommer till affärskrediter tenderar att variera beroende på typen av långivare. Medan vissa kreditbolag kräver en utförlig affärsplan, prognos och budget så tenderar andra att fokusera främst på den kreditupplysning för den som påbörjat och som kommer stå som ansvarig för lånet, i de flesta fall firmatecknaren. 

För att göra dig införstådd med vad du kan förvänta dig så kommer vi nedan att kartlägga de fundamentala grundkraven som du oftast måste ha definierats för att kunna ansöka om en affärskredit.

 

Affärsplanen utgör i de flesta fall en av grundpelarna 

Oavsett om du har som mål att ansöka om affärskredit hos traditionella banker eller minde kreditgivare så kommer dessa nästan alltid begära att få se en utarbetad och detaljerad affärsplan för att överhuvudtaget bevilja dig några pengar. 

Långivaren kommer syna det hela där man betraktar affärsidén, den erfarenhet som du har sedan tidigare, branschen i fråga samt andra potentiella risker vilka kan tänkas sätta käppar i hjulet och således göra det svårare att få tillbaka de pengar som de lånat ut till dig. 

 

Framtida prognoser och en lämplig budget 

Långivare kommer även att begära underlag för din budget inklusive framtida prognoser för hur du tror att det kommer utveckla sig. Detta utgör förmodligen den viktigaste delen eftersom du måste kunna påvisa en rimlig prognos, samtidigt som den budget som du definierat måste visa sig hålla under längre perioder. 

Det kan även finnas krav på andra delar beroende på verksamheten i fråga. Om du exempelvis redan har ett väletablerat bolag så kommer långivaren begära ut bokslut och tillhörande balansräkningar. Å andra sidan, är du ute efter en affärskredit för att hålla bolaget ovanför vattenytan så behöver du kunna påvisa prognoser för en mer positiv utveckling.

 

En solid kreditupplysning tar dig långt 

Oavsett storleken på en affärskredit så kommer du att bli föremål för en kreditupplysning. Detta än något som långivarna måste initiera i juridisk bemärkelse, där informationen som returneras kan tolkas annorlunda, beroende på kreditgivaren i fråga. 

Där vissa kreditgivare ser en möjlighet till att långa pengar så kan vissa neka dig lånet omgående. Det viktigaste är dock att inte ha några aktiva betalningsanmärkningar och inga aktiva skulder hos Kronofogden. 

 

Säkrade kontra osäkrade affärskrediter: Vad är skillnaden? 

När det kommer till affärskrediter så kan man dela upp dessa i två olika typer. Den första är affärskrediter utan säkerhet, som innebär att du inte tillhandahåller en form av säkerhet för lånet. Den andra typen, säkra affärskrediter, innebär i korta drag att du tillhandahåller en lämplig form av säkerhet för lånet i fråga. 

 
För att du ska bilda dig din egen uppfattning kring dessa samt hur de är tänkta att fungera så kommer vi nedan i punktform att redogöra för både säkra och osäkra affärskrediter för att göra det enklare att göra rätt val när det kommer till din verksamhet. 

 

Affärskrediter med säkerhet 

Innebär i grund och botten att du som tecknare tillhandahåller en form av säkerhet för lånet i fråga. Ett konkret exempel på det hela är när du köper in ett fordon, där vi för enkelhetens skull antar att det handlar om en lastbil. 

Själva lånet är knutet till lastbilen, något som innebär att om du inte skulle klara av att betala dina fordringar för lastbilen i tid, så kan inkassobolaget att tvinga fram (juridiskt sett) en exekutiv auktion där fordonet säljs av till en marknadsmässig summa för att kunna möta de skulder som du har mot en långivare. 

 

Affärskrediter utan säkerhet 

Är motsatsen till ovanstående och innebär att du ansöker om en affärskredit utan att för delen behöva tillhandahålla någon form av säkerhet. Även om det är betydligt enklare att få igenom ett större lån med säkerhet så är det inte exceptionellt svårt att få ett lån utan säkerhet beviljat heller. 

Precis som det låter så behöver du inte tillhandahålla någon form av säkerhet utan behöver bara redogöra vad affärskrediten i fråga ska nyttjas til. Dessa typer av krediter brukar även inom branschen benämns som "företagslån utan säkerhet".

 

Skillnader mellan en företagskredit från bank kontra alternativa kreditgivare? 

Det finns ett antal primära aspekter kring skillnaderna mellan en företagskredit som ansöks hos en bank, kontra alternativa långivare. Vi ska nedan lista några av de mest vanligaste för att du enklare ska kunna bilda dig en bild kring det hela. 

Om vi börjar med bankerna så tenderar dessa att ofta kräva ganska påtagliga intäkter från verksamheten i fråga. Vidare så tenderar de att vilja se att bolaget existerar under ett antal år utan att ha fått problem med likviditeten. 

Man accepterar heller inte bolag med betalningsanmärkningar och kommer blankt neka varje låneansökan där kreditupplysningen visar en eller flera av dessa, oavsett storlek. 

Om vi istället vänder rodret mot mer nischade kreditgivare och riktar särskilt fokus mot de som fokuserar på att erbjuda kredit för företag online, så tenderar dessa att ha mindre krav på långivaren i fråga än bankerna. 

Det finns även en möjlighet att komma undan även om man råkar ha en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget, förutsatt att man kan visa ett passande sätt att återbetala lånet inom definierad tid. 

Det är dock omöjligt att på förhand förse dig med ett svar eftersom vi varken har kännedom om din verksamhet, din nuvarande kreditvärdighet samt andra aspekter som är avgörande för huruvida du kommer få igenom lånet eller inte. 

 

Hur ansöker man om en affärskredit?

Du kan ansöka om en affärskredit hos flera olika kreditgivare. Du måste dock förbereda dig inför det hela genom att ha en affärsplan redo, tillhandahålla lämpliga prognoser, ha en realistisk budget men även ha en fläckfri kreditvärdighet. Alla dessa element kommer avgöra huruvida du lyckas få igenom en affärskredit eller ej. 

Vad är skillnaden mellan säkrade och osäkrade affärskrediter?

Den primära skillnaden mellan säkrade och osäkrade företagskrediter är att den förstnämnda binds till ett viss objekt som kan lösas in om du skulle få svårt att amortera på lånet. Å andra sidan, en form av affärskredit utan krav på säkerhet har inga objekt bundna till sig, men kommer ofta med betydligt högre krav. 

Vad krävs för att få igenom en svensk företagskredit?

Du måste först och främst ha bolaget registrerat i Sverige. En firmatecknare eller annan behörig i form av en VD kan endast ansöka om lånet i fråga. Det kommer även tillkomma andra krav beroende på långivaren i fråga. 

Vad är en checkkredit för något?

En checkkredit erbjuder dig som låntagare att löpande förse verksamheten med likvida medel genom att helt enkelt låna in pengar till checkkontot till det gränsbelopp som definierats vid tiden för låneansökan.