Skapad den 2022.02.28
Uppdaterad den 2022.05.10

Tjäna på hälsoförebyggande åtgärder för psykisk ohälsa

Enligt försäkringskassan är det vanligare orsaken till sjukskrivning psykisk ohälsa. Av samtliga pågående sjukfall i oktober 2020 var nästan hälften sjukfall med en psykiatrisk diagnos. Därför är det viktigt att du som egenföretagare är medveten om psykisk ohälsa. Dessutom har du ett ansvar som arbetsgivare att arbeta förebyggande genom att:

  • Skapa en god arbetsmiljö
  • Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
  • Ha rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ha en organisation för arbetsanpassning och rehabilitering.

Enligt en rapport från Karolinska Institutet och Sveriges Företagshälsor menar man att de ekonomiska effekterna av förebyggande insatser av psykisk ohälsa kan ge upp till två gånger pengarna tillbaka på investeringarna

Vad är psykisk ohälsa?

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. 

 

Varför drabbas vi av psykisk ohälsa?

Vi saknar fortfarande mycket kunskap kring varför en person drabbas av psykisk ohälsa. Vi vet att en mängd orsaker spelar in, såsom arv, miljö och vad vi utsätts för i form av stress och påfrestningar genom livet. Olika typer av trauma ökar risken – men den situation vi lever i spelar också roll. Således är det svårt att avgöra vad som var grundorsaken. 

Faktorer som påverkar är bland annat kön, utbildning, socioekonomisk status, födelseland och sexuell läggning och könsidentitet vilket gör att förekomsten är ojämnt fördelad bland befolkningen i Sverige. Förekomsten är exempelvis högre bland kvinnor, de med förgymnasial utbildning, arbetslösa, mottagare av ekonomiskt bistånd, ensamstående föräldrar, hbtq-personer och personer som inte är födda i Sverige.

 

Arbetsplatsen är en viktig arena för att förebygga ohälsa

Vi vet att arbetsplatsen är oerhört viktig; vi spenderar större delen av vårt vakna liv på arbetet. Beroende på vilken bransch du verkar i, får de faktorer som påverkar psykisk ohälsa konsekvenser för hur du ska tänka och agera.  Inom många branscher dominerar vissa faktorer, såsom utbildningsnivå, kön eller socioekonomisk status. Tänk efter hur det ser ut i din bransch och på ditt företag. Kan du se några mönster? Har du någon dominerande grupp anställd? Hur ser utbildningsbakgrunden ut? Givetvis finns det undantag och därför kan du aldrig generalisera. Till syvende och sist handlar det om individen.


Hur kan jag göra för att förebygga psykisk ohälsa?

Organisationsnivå

Åtgärder som har en positiv effekt på den psykiska hälsan är fokus på ökad delaktighet, nya processer och strukturer, eller en diskussion om den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Fokus på åtgärder som leder till mindre stress, varaktig förbättring och tydliga rutiner har visat sig långsiktigt framgångsrikt. En vanlig fälla är att vi omorganiserar från toppen utan att förankra i alla led, vilket ofta leder till ytterligare stress. Alltså är själva förändringsprocessen minst lika viktig som själva förändringen.

 

Individnivå

Åtgärder som fokuserar på stresshantering kan vara mindfulness, yoga eller meditation. Det är dock oklart hur länge de positiva effekterna kvarstår, men så länge individen underhåller sin stresshantering, bör hen må bättre. Uppmuntra egenvård som ett komplement till de insatser som görs på företaget; det är bådas ansvar att bidra till en förbättrad hälsa för individen.

 

Fyra Nycklar för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen

Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra faktorer som får individer att på långsiktigt bra på en arbetsplats och bidra till framgång istället för att belasta företaget. 

Ledarskap

Ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen. 

Delaktighet

Anställda behöver känna att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt, vilket flera studier har visat. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

Kommunikation

En fungerande kommunikation är en viktig faktor på friska arbetsplatser. För att må bra, behöver medarbetarna kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen - vilket gäller både medarbetare och chefer. Ju öppnare klimat, desto bättre. 

Samsyn kring hälsa och sjukfrånvaro

Tidiga åtgärder är A och O för en frisk arbetsplats. Det krävs en samsyn inom organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna. Det kan både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär,

 

Stöd till arbetsgivaren

Ta hjälp - både vad gäller att skapa en arbetsplats som arbetar förebyggande och med rehabiliteringen om sjukdom skulle bli ett faktum. Följande myndigheter och organisationer ger bra råd och bistår med mycket hjälp:

Blir du drabbad av ett högt antal sjukskrivningar, kan det bli akut brist i kassan. Vi på CapitalBox hjälper gärna till med ett tillfälligt företagslån för att säkra att företaget klarar tillfälligt bortfall av personal.