Skapad den 2021.10.29
Uppdaterad den 2021.11.08

Viktiga avdrag för dig och ditt företag att hålla koll på

Som företagare – oavsett om du har ett aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handels- eller kommanditbolag eller ekonomisk förening - gäller det att ha noga kontroll över ekonomin för att säkra dess överlevnad och utveckling. Det kan vara särskilt utmanande för små och medelstora verksamheter, med fasta kostnader som är förhållandevis stora jämfört med företagets storlek. Men om man är uppmärksam går det att göra skatteavdrag för många kostnader, och därmed spara pengar som kan göra den stora skillnaden i längden. I den här artikeln berättar vi om de bästa avdragen att ha koll på, som kan ge din verksamhet större ekonomiska muskler.

 

Med de rätta avdragen kan man utveckla sin verksamhet ännu mer 

Om man som företagare behöver mer likvida medel för att exempelvis kunna anställa fler eller lansera en webbshop finns möjligheten att ta ett företagslån. Idag finns det många aktörer på marknaden som erbjuder den här typen av lån till företag. Den specifika anledningen till lånet kan variera, men det görs för att öka den ekonomiska stabiliteten i företaget. Men det finns också andra vägar att gå.

En verksamhet betalar löpande skatt under året men när det är dags att deklarera gäller det att vara vaken. I deklarationen går det nämligen att göra avdrag för en del kostnader som verksamheten haft det senaste året. Man kan alltså få skattelättnader för en del utgiftsposter, och betalar helt enkelt inte lika mycket skatt. Det betyder att mer pengar kan stanna kvar i verksamheten där de kan återinvesteras i densamma för att på så sätt gynna en fortsatt utveckling. 

Grundregeln är att man kan göra avdrag för kostnader som anses ha varit nödvändiga för driften av företaget. Här spelar typen av företag ingen roll, utan grundläggande utgifter under året så som lokalhyra och resor är avdragsgilla, oavsett om du driver ett aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handels- eller kommanditbolag eller ekonomisk förening. De exakta reglerna för de olika företagstyperna skiljer sig dock något åt.

 

Vanliga avdrag för små- och medelstora företag

Nedan ger vi en översikt och listar några av de mest värdefulla avdragen som du med ett litet eller medelstort företag bör vara medveten om, och vilka regler som skiljer sig åt mellan de olika företagsformerna.

 

Ränteavdrag på företagslån

Om man har tagit ett företagslån finns det möjlighet för såväl aktiebolag som handels- och kommanditbolag, enskilda näringsverksamheter och ekonomiska föreningar att göra avdrag på räntan . Avdraget kan beräknas enligt två olika modeller och gör lånet till en billigare affär.

 

Lokalkostnader

Har du ett aktiebolag eller handels- eller kommanditbolag och hyr ut en del av din privata bostad till företaget kan du göra ett skäligt avdrag för den faktiska merkostnaden som verksamheten medför. Du som lokaluthyrare ska då betala skatt på hyresersättningen, och den är också avdragsgill för företaget i sig. Kom ihåg att det ska finnas ett formellt hyresavtal på plats, och företaget ska ha behov av lokalen för att bedriva sin verksamhet. Liknande regler gäller även för den som hyr ut delar av sin bostad till en ekonomisk förening.

Om man som enskild näringsidkare använder en särskilt anpassad del av sin bostad till ett företag, exempelvis en frisörsalong, får man också göra avdrag för en skälig del av utgifterna för el, värme och vatten. Är lokalen däremot inte särskilt inrättad till företaget, exempelvis om det är ett kontor, kan man också göra avdrag, men man måste ha arbetat där minst 800 timmar under det senaste året. Då görs ett så kallat schablonavdrag, som är 2000 kr/år om du äger fastigheten i fråga, och 4000 kr/år om det gäller en bostadsrätt eller hyreslägenhet.

 

Data- och telefoni

Om verksamheten köper in nya datorer eller telefoner kan man göra avdrag för dessa direkt om värdet inte är högre än halva prisbasbeloppet, eller om varornas ekonomiska livslängd inte är mer än tre år. Om så inte är fallet ska utgiften istället fördelas och dras av under flera år, vid en så kallad avskrivning.

Använder du en dator eller telefon både i arbetssammanhang och privat kan avdrag göras för delar av kostnaden, beroende på hur stor andel som den används i jobbet. Det går också att göra avdrag för en dator som leasas till verksamheten. Då är det själva leasingavgiften som är avdragsgill.
Mjukvaruprogram till datorer som är viktiga för verksamheten, exempelvis program för bokföring eller ordbehandlingsprogram, går att göra avdrag för, då på hela beloppet. Avdrag för andra dataprogram kan delas upp och skrivas av under flera år, som med datorer.

 

Resor och bil

Behöver du resa i arbetet går det att göra avdrag för det också. För aktiebolag där man använder privat bil ges en ersättning på 18,50 kr/mil, samt skattefri ersättning för exempelvis parkerings- eller vägavgifter och trängselskatt. Har man istället en enskild näringsverksamhet eller handels- eller kommanditbolag kan man istället göra ett avdrag på 18,50 kr /mil, samt avdrag för vägavgifter och trängselskatt.

Har man en bil i företaget som är registrerad som en tillgång i näringsverksamheten kan avdrag göras för driftskostnader såsom drivmedel och reparationer. Används samma bil också privat kan man dock bli beskattad för detta, beroende på hur stor andel det privata bruket utgör.

 

Annan utrustning till verksamheten

Specifika maskiner och verktyg som behövs för den specifika verksamheten är också avdragsgilla enligt samma modell som med datorer och telefoner. Detta eftersom de köps in med syfte att gagna och utveckla verksamheten. Handlar det om stora summor ska de i regel fördelas över flera år och skrivas av efter hand, antingen genom en så kallad räkenskapsenlig avskrivning eller en restvärdesavskrivning. 

Skatteverket har tagit fram en matnyttig lista med avdrag som du som enskild näringsidkare kan göra. Den innehåller avdrag som ofta är lätta att överse, exempelvis

 • Friskvårdsbidrag
 • Fackföreningsavgift
 • Försäkring
 • Litteratur
 • Advokat- och rättegångskostnader
 • Tandvård

 

Kom ihåg att allt inte är avdragsgillt

Även om man som företagare kan få avdrag för mycket som kan underlätta i ens vardag ska man akta sig för att hamna i fallgropar och räkna med att kunna göra avdrag för sin verksamhet som i själva verket inte är avdragsgilla. Det här avdragsförbudet gäller exempelvis för

 • Böter och viten
 • Inkomstskatter
 • Personliga kostnader
 • Förseningsavgifter
 • Skadestånd
 • Medlemsavgifter

 

 

FAQ – vanliga frågor och svar

Vad är ett avdrag?

En skattelättnad som kan göras för en del av ett företags utgifter. Avdragen görs i samband med den årliga inkomstdeklarationen.

Vad kan man som aktiebolag göra avdrag för?

Flera typer av utlägg som anses nödvändiga för aktiebolagets fortsatta verksamhet, häribland merkostnader som uppstår till följd av företagets nyttjande av delar av den privata bostaden. Man kan även få milersättning och ersättning för vägavgifter om man reser i företaget. Data, telefoni, maskiner och andra typer av inventarier är också avdragsgilla.

Vad kan man göra avdrag för som enskild näringsverksamhet?

Flera typer av utlägg som anses nödvändiga för företagets fortsatta verksamhet. Använder man en del av sin bostad kan man få skälig ersättning för delar av de fasta utgifterna, alternativt en schablonersättning. Man kan också föra avdrag för resande, data, telefoni, maskiner och andra inventarier.