Skapad den 2022.06.15
Uppdaterad den 2022.06.15

Så fungerar skattereduktionen för grön teknik

Grön teknik är här för att stanna. Vi är i ett inledande skede, och ju tidigare du sätter dig in i begreppet, desto bättre. Dessutom är det en smart investering att ligga i framkant innan du utvecklar ditt företag ”åt fel håll”, så att du måste ställa om till dyra kostnader. För att underlätta för dig, finns skattereduktioner du kan få del av, vilket hjälper din ekonomi både på kort- och lång sikt. 

Vad går grön teknik? 

Grön teknisk är miljövänlig teknik. Den skapas och används för att bevara miljön och jordens naturresurser. Den gröna tekniken kallas också för ”ren teknik” eller ”miljöteknik”. Grön teknik är en alternativ källa av teknik vilket kommer att minska användningen av fossila bränslen, som i sin tur minskar skador på jorden och bidrar till mindre skador på djurs, växters och människors hälsa. Grön energi ska kunna återanvändas och återvinnas. 

Varför skattereduktion? 

Förutom det uppenbara - att spara på jordens resurser och bidra till mindre förstörelse så är grön teknik en mycket attraktiv marknad. 2010 beräknades den globala marknaden vara på uppemot 6 000 miljarder kronor, vilket årligen förväntas öka med 6 – 14 %. Inom Norden är Danmark det land som är ledande inom den gröna tekniken vindkraft, och Island är ledande inom geotermisk energi. Norge och Sverige är ledande inom vattenkraften, Sverige med Finland är förebilder inom bioenergi. Dessa kompetenser som de nordiska länderna innehar kompletterar varandra snarare än att de konkurrerar. Om länderna samarbetar har de mycket att vinna. 

Nya jobb kommer att skapas inom den gröna teknologin. Utbyggnaden av vind-, vatten- och solkraft kommer att ge nya arbetstillfällen,  forskning och framtagning av nya innovationer skapar jobb och efterfrågan på miljötekniker, forskare, samt de som hanterar och underhåller miljökraftverken på daglig basis kommer att öka. 

Vem får skattereduktion för grön teknik? 

Sedan 1a januari, 2021 är det du som företagare som har möjlighet att erbjuda dina kunder den här förmånen. Skattereduktion för grön teknik fungerar nästan som rot och rut, men är en helt egen skattereduktion. Din kund får avdraget direkt på fakturan och du som företagare begär utbetalning från Skatteverket i e-tjänsten ”Grön teknik – företag”. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Skattereduktionen ersätter tidigare statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon. 

Skattereduktion för grön teknik ges för: 

  • Installation av nätanslutet solcellssystem (15 procent av kostnaden för arbete och material). 
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. (50 procent av kostnaden för arbete och material). 
  • Installation av laddningspunkt till elfordon. (50 procent av kostnaden för arbete och material). 

Installationen ska förse bostaden med el och måste vara gjord i köparens eller köparens förälders hushåll, och ska avse: 

  • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion  
  • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den som begär skattereduktion 
  • en byggnad under uppförande som ägs av den som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet. 

Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjats, slutförts och betalats tidigast 1 januari 2021. 

Om kunden köper in eget material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik, kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden. 

Hur ansöker jag om utbetalning för grön teknik? 

Du går in på Skatteverkets hemsida och klickar på e-tjänsten ”Grön teknik – företag”. Där blir du guidad och du ombeds att fyll i diverse uppgifter. 

Vad ska jag tänka på? 

Om du har rätt till skattereduktion är det bra att veta att: 

  • Företaget du anlitar gör avdrag för skattereduktionen på din faktura för kostnaderna för arbete och material. Du måste ge företaget rätt uppgifter. 
  • När installationen är utförd och betalad får företaget du anlitat ansöka om utbetalning för skattereduktionen från Skatteverket. Senast den 31 januari året efter att du betalade för installationen ska ansökan ha kommit in till Skatteverket 
  • Den skattereduktion som du har fått godkänd under året finns förifylld på din deklaration året efter. Det är först när du godkänner din deklaration som du begär din slutliga skattereduktion. Det är därför viktigt att du kontrollerar att avdraget stämmer. 

Tänk på att du även bidrar till en bättre framtid! På CapitalBox kan vi hjälpa dig om du vill satsa på grön teknik. Vi kan bistå med finansieringen som fattas efter du fått klart att du är berättigad till skattereduktion.