Skapad den 2022.01.06
Uppdaterad den 2022.01.06

Upptäck fördelen med en företagskredit

Har du haft tankar kring hur en kreditgräns utformas och varför du bör välja det framför andra typer av finansieringar? I följande guide så ämnar vi besvara några av de vanligaste frågeställningarna som konsumenter tenderar att ha när det kommer till företagskredit, samtidigt som vi gör dig medveten om de vanligaste fallgroparna som du måste se upp med! 

Fortsätt läsa vidare för att ta reda på de element som du bör ha kännedom om, innan du bestämmer dig för att ansöka om företagskredit.

 

Vilka typer av företagskredit kan du ansöka om? 

När det kommer till olika typer av företagskrediter så existerar det generellt sett två olika former av företagskrediter, nämligen traditionella- och moderna krediter, vilka vi för övrigt kommer diskutera närmare härnäst: 

 • Traditionella - Denna typ av företagskredit tillhandahålls i de flesta fall av Sveriges största banker och kopplas i sin tur till en form av kontokredit. För varje gång som bankkontot visar ett minussaldo så kommer kontokrediten att täcka upp för det. Vid en kredit för företag som utfärdats på 100 000 kr så kan bankkontot som företagskrediten kopplats till ha ett maximalt minussaldo på 100 000 kr. 
   
 • Moderna - Denna typ av företagskredit utfärdas vanligtvis till nya bolag inom finanssektorn och kopplas således ej till ett specifikt bankkonto. Även här så kan det uppnå en maximal begränsning när det kommer till minussaldot. Dock så kan de likvida medel fördelas till en eller flera bankkonton som du själv bestämmer.  

 

Skillnaden mellan ett företagslån kontra en företagskredit? 

Företagslån och företagskredit, där den sistnämnda även benämns i form av checkkredit är begrepp vilka ofta tenderar att förvirra gemene man. Även om dessa i praktiken utformas annorlunda så ämnar båda uppnå samma syfte, nämligen att finansiera en verksamhet när bolagets likvida medel sinar. 

För att göra dig införstådd med de primära skillnaderna kring huruvida du ska välja företagskredit eller istället satsa dina kort på checkkredit så kommer vi härnäst att redogöra för dessa för att du enklare ska kunna fatta rättmätiga beslut när det kommer till kritan: 

 • Företagslån - När det kommer till företagslån så kommer hela lånebeloppet att betalas ut på en gång i form av en klumpsumma. Det hela påförs en löptid inom vilken du måste återbetala lånet. 
   
 • Företagskredit - När du ansöker om en företagskredit så kommer du inte bli debiterad ränta men kommer istället att ofta bli påförd en form av avgift som ett led i att rättfärdiga nyttjandet av den. 

Vilken av dessa som du väljer att ansöka om beror i mån och tycke huruvida du önskar få lånet utbetalt i form av en klumpsumma, eller få möjligheten att ta del av den i mindre omgångar, där du själv får välja hur du ska fördela det hela. 

 

Varför ska jag egentligen använda mig av checkkredit (företagskredit) 

Det kan finns en rad olika anledningar till att du väljer att ansöka om att nyttja en företagskredit, där en av de primära anledningarna återfinns i form av att du önskar utöka tillgången till likvida medel. 

Genom checkkrediter så kan du hålla verksamheten ovanför vattenytan när inkomsterna sinar, när dina fordringar inte betalas i tid eller vad än anledningarna må vara. Det som är vanligt i sammanhanget är att en checkkredit kommer med en maximal summa som du kan välja att ta del av. 

 

Vanliga kostnader vid utfärdandet av en svensk företagskredit 

När det kommer till företagskredit så finns det ett antal vanliga kostnader som du som företagare behöver sätta i perspektiv innan du faktiskt ansöker om krediten i fråga, nämligen följande: 

Ränta på företagskredit 

Företagskredit appliceras alltid med en kreditränta. Det hela är egentligen en form av avgift som du blir debiterad när du väljer att nyttja den företagskredit som du blivit beviljad. 

Exempel: Vi antar att du har en företagskredit på 200 000 kr beviljad, där du bestämmer dig för att ta ut 100 000 kr. Du kommer då endast att bli påförd ränta för den nyttjade beloppet, i det här fallet 100 000 kr.

Uppläggningsavgiften 

Det avser kostnaden för att påbörja en företagskredit. Det hela är i grund och botten en form av administrationsavgift som avser täcka upp för arbetskostnaden för att registrera dig som sökande i långivarens system. 

Exempel: Du väljer att ansöka om en kredit på 10 000 kr där uppläggningsavgiften ligger på 495 kr. Det ska tilläggas är en engångskostnad som anländer med den första fakturan ska inte blandas ihop med avgifter för aviseringar. 

Aviseringsavgifter 

Detta avser att täcka upp för de kostnader som gäller arbetsinsatsen som tillämpas för att generera den faktura som varje månad skickas ut till dig. En aviseringsavgift är fast men tillkommer varje månad. 

Exempel: Du ansöker om ett lån på 50 000 kr som du ämnar återbetala inom 1 år. Aviseringsavgiften utgörs av 39 kr/månad, vilket innebär att du kommer bli påförd 39 x 12 = 468 kr totalt när lånet betalats av helt. 

 

Vad är fördelen med en företagskredit? 

Det finns en rad olika positiva aspekter när det kommer till företagskredit. Vi ska ägna resten av detta kapitel åt att klarlägga de primära fördelarna för att du enklare ska kunna förstå varför det hela är så kraftfullt för din verksamhet. För att göra det så kommer vi illustrera några av de vanligaste scenarion med vilka verksamheten tenderar att handskas med dagligen för att du enklare ska förstå hur företagskredit kommer till hands. 

Sena betalningar och fordringar 

När dina kunder blir sena med deras betalningar och de fordringar som du har, framförallt när det kommer till höga belopp sett till bolagets omsättning, så kan det hela komma att påverka bolaget övergripande likviditet. Genom att nyttja en företagskredit så kan verksamheten säkerställa att det finns tillräckligt med kapital på bolagets bankkonto i väntan på att betalningarna och fordringarna anländer. 

Säsongsbaserade verksamheter 

De verksamheter som tenderar att vara säsongsbaserade, där de exempelvis endast håller öppet under vår/sommar men stänger helt under höst/vinter, kan få ytterst svårt att hålla sig ovanför vattenytan när det kommer till likviditet. 

Genom att ansöka om en checkkredit för företag så kommer verksamheten kunna stå redo när säsongen återigen närmar sig samt kunna beställa in varulager som kan tänkas krävas för att komma igång med affärerna igen. 

Uppgradering eller förnyelse av maskinpark 

Om du upplever att din nuvarande maskinpark behöver uppgraderas eller om det krävs inköp av helt nya maskiner, så kan checkkredit vara ett lämpligt alternativ för din del. Genom att nyttja checkkredit så kan du snabbt införskaffa de maskiner du behöver utan att för den delen risker att verksamheten blir lidande. 

Kunna fortsätta växa 

När den likvida kassan sinar så kan det vara svårt att fortsätta driva verksamheten mot nya höjder. Genom att nyttja en checkkredit (företagskredit) så kan du säkra likvida medel som gör det möjligt att fortsätta växa. 

Utökning av personalstyrka 

Nyanställningar kan vara ytterst nödvändiga för att kunna bemöta den nya efterfrågan som verksamheten ställs inför. Det kan vara så att bolaget vunnit en upphandling där betalningen för det hela först betalas ut när projektet slutförts. Genom att nyttja en checkkredit så kan man använda pengarna till att betala nyanställda, samtidigt som man kan fortsätta driva verksamheten.

 

Vanliga för- och nackdelar gällande företagskredit (checkkredit) 

När det kommer till checkkredit så finns det ett antal för- och nackdelar som vi upplever att du behöver ha kännedom om, särskilt om du för närvarande inte vet vilken form av finansiering som du ska välja. Härnäst så följer de vanligaste positiva aspekterna kring det hela men även vanliga fallgropar som du behöver se upp med: 

Vanliga fördelar med checkkredit 

 • Ytterst flexibelt och anpassningsbart, beroende på verksamhetens behov. 
 • Betala endast ränta och avgifter på den checkkredit som du väljer att nyttja. 
 • Inga kostnader påförs utan krediten kan nyttjas när så anses vara nödvändigt. 

Vanliga nackdelar med checkkredit 

 • En checkkredit är sällan ett lämpligt val när det kommer till investeringar. 
 • Vissa långivare tillämpar ganska höga avgifter vid nyttjandet av checkkredit. 
 • Verksamheten riskerar att bli beroende av checkkrediten under längre perioder. 

Självfallet så kan det finna andra element när det kommer till för- och nackdelar, men ovanstående utgör helhetsbilden. 
 

Vanliga frågor

Vilka är de främsta fördelarna med företagskrediter?

Den främsta fördelen återfinns i det faktum att verksamheten kan bedrivas under perioder när de likvida medlen sinar. 

Vad är en kontraktsränta?

En kontraktsränta (även benämnd i form av limitavgift) avser definiera den årliga kostnad som påförs för att du som näringsidkare ska kunna nyttja den beviljade krediten. 

Vilken ränta kan du räkna med när det kommer till checkkredit?

Det hela baseras helt individuellt och beror först och främst på de villkor som långivaren i fråga erbjuder.