Skapad den 2022.02.03
Uppdaterad den 2022.02.03

Betalningsförmågan berättar hur stabilt ditt företag är

En stabil ekonomi är grundläggande för ett företags överlevnad. Att man kan betala sina räkningar och skulder i tid, och samtidigt har pengar över till att återinvestera i verksamheten, gör att man får möjlighet att växa ännu mer. Struktur i företagets ekonomi kan exempelvis visa sig vara avgörande om företaget behöver ta ett lån, och blir föremål för en kreditbedömning. Alla är nog överens om vikten av en god ekonomi - oavsett om det handlar om ett företag eller ens privata ekonomi - men det kan vara lättare sagt än gjort.  

Många med små eller medelstora företag kan säkert vittna om svårigheten att ligga på rätt sida och undvika de röda siffrorna, särskilt i oroliga tider som dessa. Ett vanligt mått på hur stabilt ett företag står inför oväntade ekonomiska situationer brukar benämnas som dess betalningsförmåga. I den här artikeln ska vi gå igenom vad som menas med det, hur det beräknas och hur det kan påverka dig och ditt företag. 

Betalningsförmågan anges i soliditet och likviditet 

Som namnet antyder så betyder ett företags betalningsförmåga dess förmåga att betala sina skulder inom utsatt tid. Man har alltså inga obetalda skulder som ligger och tickar med en allt högre ränta. Betalningsförmågan är ett sätt att beskriva verksamhetens ekonomiska stabilitet – ju högre betalningsförmåga desto större buffert har företaget att hantera plötsliga ekonomiska problem. 

Det finns två mått som vanligtvis används för att beskriva storleken på ett företags betalningsförmåga. Man brukar skilja dessa nyckeltal utifrån vilken tidshorisont man intresserar sig för. Ett företags betalningsförmåga på lång sikt benämns som soliditet, medan dess kortsiktiga betalningsförmåga kallas för likviditet. 

Dessa begrepp är två av de mest väsentliga måttstockarna när det kommer till ekonomisk stabilitet. En god soliditet och/eller likviditet är viktigt att kunna visa upp både för möjliga investorer och för banker eller kreditgivare. 

Soliditet 

Den långsiktiga betalningsförmågan hos en verksamhet brukar definieras som andelen av företagets totala tillgångar som finansierats med egna medel. Ett företag med en soliditet på 100 % har alltså bekostat alla sina tillgångar med eget kapital. Omvänt så har en verksamhet med en soliditet på noll enbart använt lånade pengar för att skaffa sina tillgångar, vilket inte är varken önskvärt eller hållbart i längden. 

Formeln beskrivs ofta enligt denna förenklade formel: 

Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital 

Det är svårt att sätta en siffra på vad som anses vara en bra soliditet, men man kan säga att ju högre desto bättre. Ju större andel av ens tillgångar som man faktiskt tillskansat sig med egna medel, desto större stabilitet och mindre osäkerhet har man om man skulle stöta på en oväntad utgift. Det blir som en slags ekonomiskt buffert som man kan ta lite av i svåra tider. 

Likviditet 

När man talar om stabilitet på kortare sikt använder man ofta begreppet likviditet, som anger hur mycket av en skuld företaget kan betala med sina tillgängliga medel vid en viss tidpunkt. De tillgängliga medlen kallas ofta för företagets likvida medel, och omfattar de tillgångar som företaget har tillgängliga direkt, så som kontanter och kontotillgångar. 

Likviditeten ska gärna vara över 100 % eftersom företaget då kan betala av hela skulden med sina likvida medel. Nyckeltalet för att mäta betalningsförmågan kallas ofta för kassalikviditet och förklaras enligt följande ekvation: 

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 

Till omsättningsgångar räknas alltså pengar man har på banken och kontanter, men däremot inte kapital som finns i varulager eller kommande inbetalningar – poängen med en god kassalikviditet är just att man ska kunna täcka sina skulder med de medel man har här och nu. 

Är ens kassalikviditet under 100 % betyder det att ens kortsiktiga utgifter är större än vad man kan betala med sina likvida medel. Företaget kan därmed tvingas att sälja andra långsiktiga tillgångar eller ta ett lån för att kunna betala av sin skuld. 

Varför är det viktigt att ha en god betalningsförmåga? 

Nu när vi fått lite klarhet i vad soliditet och likviditet innebär ska vi diskutera vad en god respektive dålig betalningsförmåga kan betyda för dig och din verksamhet. Många små och medelstora företag sitter på begränsade tillgångar och har kanske varit tvungna att ta ett lån för att komma igång med sin verksamhet, vilket resulterat i att man har en del skulder att betala av. Att ta ett lån ska dock inte likställas med att ha det tufft ekonomiskt – många gånger kan ett lån vara avgörande för att få det kapital som krävs för att starta upp sitt företag eller göra en viktig investering. 

Att ha en så hög soliditet och likviditet som möjligt är dock inte bara bra för företaget och för att du som företagare ska kunna sova lugnt om natten. Det är dessutom av stor vikt för att kunna väcka och bibehålla intresse från möjliga investorer och samarbetspartners. Kan du med dessa konkreta nyckeltal visa upp att du kan betala av dina skulder i tid så har företaget större möjlighet att växa vidare. På samma sätt har du bättre chanser att få ett lån av din bank eller andra långivare om du har faktiska siffror på att du kan betala av lånet i tid.  

Vad är en god betalningsförmåga? 

Vad som kan betraktas som en god betalningsförmåga för ditt företag hänger ihop med branschen du verkar inom. Man kan säga att ju fler regelbundna investeringar ett företag gör, desto lägre soliditet tenderar man att ha, eftersom man då ofta står med skulder att betala tillbaka. Hantverkare, tillverkningsindustrier och restauranger är tre exempel på företag som ofta står inför större investeringar och därför vanligen har en soliditet på under 50 %. 

En effekt av coronapandemin kan bland annat ses inom restaurangbranschen, som fått lida av det minskade kundunderlaget, samtidigt som man haft fortsatt löpande utgifter för underhåll och drift som ska täckas. 

På motsvarande sätt står företag som arbetar inom kommunikation, marknadsföring eller andra konsulttjänster inte lika ofta inför större ekonomiska utgifter, vilket vanligen lämnar dem med en soliditet över 50 %.  

Hur ökar jag mitt företags betalningsförmåga? 

Det finns en del saker du som företagare kan göra för att öka din betalningsförmåga. Även om du redan idag upplever att den är god så kan den allt som oftast bli bättre. 

  • Ett sätt är att amortera av befintliga skulder, eftersom det då krävs mindre kapital för att betala av det kvarvarande lånet. 
  • Ett annat sätt är att återinvestera företagets vinst, för att bibehålla pengar i verksamheten. 
  • Man kan även begära en nyemission, vilket innebär att företagets ägare bidrar med nytt kapital till verksamheten, och med det följer även lite andrum. 

Det gäller dock att vara vaksam på kapitalflödena, eftersom exempelvis en amortering av ett lån även innebär att man minskar sitt kvarvarande kapital. Det är en intrikat balansgång, och det gäller att hålla tungan rätt i mun för att minimera sina skulder och samtidigt ha pengar till förfogande för nyinvesteringar och till att täcka oväntade utgifter. 

FAQ

Vad betyder betalningsförmåga?

Ett företags betalningsförmåga kan sägas vara dess kapacitet att betala av sina skulder i tid, och därmed uppnå ekonomisk stabilitet. 

Hur mäts ett företags betalningsförmåga?

Två viktiga nyckeltal för att bedöma ett företags betalningsförmåga är soliditet och likviditet. Soliditeten definierar stabiliteten på lång sikt och visar hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats av eget kapital. Likviditeten mäter hur stor del av företagets kortfristiga skulder som det kan betala med sitt tillgängliga kapital. 

Vad kan ett företag göra för att öka sin betalningsförmåga?

Tre vanliga sätt är att amortera på sina befintliga skulder, återinvestera sin vinst i verksamheten eller att via en nyemission tillföra nya pengar.