Skapad den 2021.11.16
Uppdaterad den 2021.11.24

Så här kan du göra avdrag på räntan till ditt företagslån


Som företagare kan man ibland hamna i en situation där man behöver mer likvida medel, och då är det vanligt att ta ett företagslån. När det är dags att betala av på lånet går det dock att göra ett ränteavdrag så att man alltså inte behöver betala lika mycket i ränta som planerat.

I den här artikeln förklarar vi hur det här systemet ser ut, i vilka situationer som man kan göra ett ränteavdrag och hur man beräknar vilket avdrag man kan göra.

Med ett företagslån kan du finansiera det oförutsedda

Ränteavdrag är en smart mekanism som är bra för dig, som har ett företag, att känna till. Om man driver ett företag är det sannolikt att man någon gång står inför en stor ekonomisk utgift exempelvis i samband med en nybyggnation, ett inköp av en ny maskin eller i en period med ekonomisk instabilitet. Man kan då välja att antingen använda eget sparat kapital för att finansiera verksamheten eller att ta ett företagslån.


Det finns företagslån med olika villkor såsom ränta, löptid och annat som är anpassade efter den situation som du och ditt företag står i. Generellt sett är det mer lönsamt att ta ett företagslån än att använda sina egna sparade medel, och det beror på det ränteavdrag som man kan göra för återbetalningen av lånet.

 

Avdraget gör att man betalar lägre ränta på sitt företagslån

Själva amorteringen, alltså återbetalningen av det ursprungliga lånet, kan man aldrig göra avdrag på. Däremot kan man vid företagets årliga inkomstdeklaration göra avdrag för den ränta som har överenskommits vid lånetillfället, och på så sätt minskar man sina räntekostnader.

Det här är en möjlighet som har införts för att fler ska ha råd att ta lån och betala tillbaka dem. Det gäller inte bara företagslån, utan även privatpersoner som tar bolån för att finansiera husköp gagnas av detta. På så sätt stimuleras ekonomin och ett fortsatt låntagande uppmuntras, dock under ordnade former.

 

Vad gäller för att ränteavdrag ska kunna göras?

  • Det är alltså enbart räntan, inte amorteringen, som man får göra avdrag för
  • Det är enbart den som står som betalningsansvarig för lånet som kan göra ränteavdrag
  • Räntan och skulden ska ha betalats in, innan avdraget kan göras
  • Har man betalat in ränta i förskott kan man inte göra avdrag för tiden efter 31 januari kommande år, utan man får då vänta med det till nästa inkomstdeklaration

Ränteavdraget är möjligt för juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar) och handelsbolag. För sistnämnda gäller dock att det måste ingå minst en juridisk person som delägare – det får alltså inte enbart ägas av fysiska personer

Det ska också nämnas att man med ränta i det här fallet även räknar in andra låneformer där pengar lånats av en långivare, så som krediter. Med det följer även andra kostnader, som också kan göras avdrag för. Det handlar exempelvis om dröjsmålsränta, belåningar av fakturor, uppläggningsavgifter eller ränteskillnadsersättning för inlösen av ett bundet lån i förtid.

 

Hur mycket pengar som kan dras av beror på räntenettot

Enligt nuvarande regler baseras avdraget på ett så kallat räntenetto, som är den skillnad i inkomster och utgifter för olika räntor som man har. I ett företag har man ofta kapital innestående, som man varje år får lite ränta för, vilket ger en viss ränteinkomst. Den här räntan matchas mot den ränta som ska betalas på företagslånet. Är ränteinkomsterna högre än ränteutgifterna säger man att företaget har ett positivt räntenetto. Är de negativa utgiftsposterna för den totala räntan däremot högre än inkomsterna har man ett negativt räntenetto, och det är här som det finns utrymme att göra ett ränteavdrag.

Det är skillnaden mellan räntekostnaderna och ränteinkomsterna som är det underlag varifrån ränteavdraget kan göras. Avdraget uppgår till 30 % av underlaget, enligt följande ekvation.

Ränteavdrag=(Räntekostnader-ränteinkomster)*0,3

Notera att ränteavdraget enbart kan göras om man som företag har ett negativt räntenetto. Så är dock fallet i många fall, där företag ofta sitter med stora lån och förhållandevis låga inkomster på sitt kapital.

 

Begränsat ränteavdrag

I praktiken är matematiken dock något mer komplicerad, och när man kalkylerar det möjliga ränteavdraget kan det göras enligt två olika system, EBITDA-modellen eller den så kallade förenklingsregeln.

 

EBITDA-modellen (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations)

Det här systemet är, sitt komplicerade namn till trots, relativt likt ovanstående ekvation eftersom den bygger på att man först räknar ut det underlag varifrån ett avdrag kan göras. Skillnaden mellan räntekostnader och ränteinkomster alltså. Det multipliceras med 0,3 vilket ger ett så kallat avdragsutrymme. Den här siffran är alltså taket för hur stort avdrag som kan göras i deklarationen.

Ibland talas också om ett så kallat kvarstående negativt räntenetto. Det är den delen av räntenettot som inte ryms i det framtagna avdragsunderlaget. Man kan dock göra avdrag för det här resterande räntenettot upp till sex år efter att det uppstod, något som kan vara bra att känna till.

 

Förenklingsregeln

Man kan också välja den rakare förenklingsmodellen, som fastslår att man maximalt får göra ett ränteavdrag på fem miljoner kronor varje år. På så vis behöver man inte räkna på sitt avdragsutrymme, utan man kan göra avdraget för det ränteunderlag man har. Notera att det här även gäller om avdraget överstiger de 30 % som beräknas enligt EBITDA-modellen, såvida det inte är mer än fem miljoner kronor. Är man del av en koncern ska man också ha i åtanke att om något av företagen i däri använder sig av förenklingsmodellen så inbegriper avdraget på fem miljoner hela koncernen.
De båda modellerna har båda sina för- och nackdelar och det är en pågående diskussion om vilken lösning som är bäst. Förmodligen varierat svaret från företag till företag. Förenklingsregeln kan exempelvis både lämpa sig för stora företag – med höga ränteunderlag – och för mindre företag som ofta har förhållandevis låga kostnader för lån och ränta. I slutändan är det varje företag som väljer enligt vilken modell man gör sin beräkning för ränteavdrag utefter. 
 

FAQ – vanliga frågor & svar

Vad är ett ränteavdrag?

Det är att man kan få reducerade räntekostnader för sitt företagslån. Lånet ska fortfarande betalas tillbaka i sin helhet, men man kan säga att man får ett rabatterat pris på själva kostnaden för lånet.  

Hur fungerar ränteavdraget?

Räntan ska först betalas som vanligt under året. Avdraget ska sedan uppges vid den årliga inkomstdeklarationen, och betalas sedan tillbaka retroaktivt.

Hur räknar jag ut mitt ränteavdrag?

För att få ut sitt största möjliga ränteavdrag kan man antingen multiplicera skillnaden i sina ränteutgifter och ränteinkomster med 0,3 ELLER använda sig av förenklingsmodellen som säger att man årligen maximalt får göra avdrag på 5 miljoner kr.

Vad krävs för att jag ska få göra ränteavdrag?

Du ska ha ett aktiebolag, handelsbolag (med minst en juridisk person som delägare) eller ekonomisk förening, där du står som betalningsansvarig och löpande har amorterat och betalat ränta under året.