Skapad den 2022.03.23
Uppdaterad den 2022.05.11

När behöver du en revisor?

Allt fler startar eget företag i Sverige vilket gör att behovet av revisorer ökar. Det är mycket att tänka på vid uppstarten av ett företag. Ofta är det själva tjänsten du erbjuder eller varan du säljer som är i fokus och hur ni ska komma igång och göra affärer. I början kanske företaget inte omsätter så mycket, du har ingen eller få anställda och du sköter troligen den ekonomiska delen på egen hand. Du vet att - när företaget växt och blivit större - det troligen behövs en extern revisor men det beslutet läggs ofta på framtiden. Eller är det en redovisningskonsult du behöver? Här följer några råd att ha i åtanke vad gäller att skaffa ekonomisk kompetens.

Vad är skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult utför redovisningen för ett företag. Uppdraget kan gälla att sköta ett företags hela administration, från löpande bokföring och löner till deklarationer och årsredovisning. En redovisningskonsult kan också vara nischad inom ett visst område, exempelvis löner eller fakturering. 

En revisor granskar verksamheters redovisning och förvaltning, dvs. hur ledningen styr verksamheten. En revisor har också på sitt bord att undersöka de interna kontrollsystemen och hur de fungerar. I granskningen, (revisionen) bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en rättvis bild av företagets resultat och om företaget följer lagar och regler. Revisorn ger feedback på vad som behövs förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Detta görs i en granskningsrapport och en kort revisionsberättelse.

 

När behöver ditt aktiebolag eller handelsbolag en revisor?

Lagkrav

Om ett aktiebolag uppfyller två av tre av nedanstående punkter - för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren - behövs en revisor enligt lag:

  1. Över 3,0 Mkr i nettoomsättning
  2. Fler än 3 anställda
  3. Mer än 1,5 Mkr i balansomslutning

Någon revisionsberättelse behöver inte skickas in tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Men om företaget når över två av dessa värden under två års tid går det under revisionsplikt. Samma krav som för aktiebolag gäller för handelsbolag med minst en juridisk person som delägare.

I normalfallet finns ingen revisorsplikt för enskilda firmor. Undantaget är om den enskilda firman uppfyller minst två av dessa värden för de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 50 anställda
  • Mer än 40 Mkr kronor i balansomslutning
  • Över 80 Mkr i nettoomsättning.


Icke lagkrav - revisor ändå?

Om företaget inte uppfyller ovanstående punkter, väljer ändå många företag ändå att anlita en revisor. En revisor ökar trovärdigheten gentemot leverantörer, kunder och långivare. Dessutom skapar det en intern säkerhet och känsla av kontroll som kan vara bra att ha så tidigt som möjligt.

En revisors  uppdrag brukar vara under ett räkenskapsår. Den kan vara längre men får inte vara längre än fyra år.

 

Vem utser huvudansvarig revisor?

Bolagsverket ska utse en revisor om en ny revisor inte utses av bolagsstämman eller av den som enligt bolagsordningen ska utse revisor i aktiebolaget. Andra personer, med eller utan koppling till aktiebolaget, kan också ansöka.

Allmänna krav på revisorer1id="heading_65e2d8257964d">

Det är bara de som fått behörighet av Revisorsinspektionen som får vara revisorer, nämligen

  • godkända revisorer
  • auktoriserade revisorer
  • registrerade revisionsbolag.

En revisor i ett aktiebolag måste vara minst 18 år och får inte
vara i konkurs

  • ha förvaltare
  • ha näringsförbud
  • ha rådgivningsförbud
  • vara bosatt utanför EES.

För revisorer som inte har fått sin behörighet från Revisorsinspektionen eller som är bosatta utanför EES finns regler om särskilt kunskapsprov och om dispens från bosättningskravet i revisorslagen (2001:883) .

Frågor att ställa när du planerar att skaffa en revisor

  1. Hur mycket kan du automatisera?
  2. Hur viktigt är kontroll för dig och hur snabbt vill du få rapporter? 
  3. Vill du få hjälp att nå era mål?
  4. Hur mycket fel kan du acceptera?
  5. Är det en auktoriserad eller en godkänd revisor?
  6. Hur mycket tar revisorn betalt? Självklart är frågan om kostnaden en av de viktigaste frågorna. Timpriset för en auktoriserad revisor ligger någonstans mellan 1000 – 2000 kr.
  7. Vilka kunder har du och i vilka branscher? Om hen har kunder i samma bransch som du så betyder det nog att han eller hon redan har stor kunskap om och erfarenhet av din bransch. Då behöver du inte lägga tid och pengar på att revisorn ska sätta sig in i din bransch.
  8. Har du tips på hur jag kan utveckla min verksamhet vidare? En kompetent revisor har förståelse för skatteplanering, privatekonomi, pension och mycket annat. Revisorns roll är att vara en rådgivare och ge ekonomisk rådgivning till dig och ditt företag. 
  9. Varför ska jag anlita dig? Det är du som letar efter en revisor. Revisorn borde argumentera varför hen är rätt för dig och ditt företag. Du kan också be om några referenser från andra kunder.

Om du planerar att anlita en revisor för ditt företag och har några ekonomiska problem för att betala lönen, hjälper vi på CapitalBox dig gärna med att ge företagskredit inom 24 timmar.

 

Ansök nu


 

 

[1] https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/driva/revisor/andra-1.3724